Geen producten (0)

Cialis 20mg bijsluiter

Cialis 20mg bijsluiter

Bijsluiter: informatie voor gebruik Cialis 20mg filmomhulde erectie tabletten tadalafil

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit erectiemiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter op uw desktop of print hem uit. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met erectiepillen-winkel.nl
- Geef dit erectiemiddel niet aan kinderen of volwassenen met hartfalen. 
  Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerking die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een 
  bijwerking die niet in deze Cialis bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.


Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Cialis-20mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakkingen en overige informatie

Cialis 20 mg


1. Wat is Cialis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

cialis kopen bij kruidvat is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Cialis heeft laten zien dat het de mogelijkheid tot het krijgen van een erectie geschikt voor seksuele activiteit, sterk verbetert.

Cialis jellies bevat de werkzame stof tadalafil (vidalista-kopen) die behoort tot een groep erectiemiddelen die fosfodiesteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt Cialis de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. 

Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. Cialis werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft.Het is belangrijk om te weten dat Cialis niet werkt als er geen seksuele prikkel is.U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen erectiemiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.


2. Wanneer mag u dit erectiemiddel niet gebruiken?

Wanneer mag u dit erectiemiddel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor tadalafil 20mgof voor een van de andere stoffen die in dit erectiemiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep erectiemiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat cialis 20 miligram de werking van deze erectiemiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts.
- U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
- U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
- U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
- U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieelischemisch anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”.
- U gebruikt riociguat. Dit erectiemiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Cialis, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit erectiemiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit erectiemiddel gebruikt. Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts.

Vertel het uw arts voordat u de erectietabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen hebt:

– sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen),
– multipel myeloom (beenmergkanker),
– leukemie (bloedcelkanker),
– een misvorming van uw penis,
– een ernstig leverprobleem,
– een ernstig nierprobleem.

Het is niet bekend of Cialis werkzaam is bij patiënten die:

- een bekkenoperatie hebben ondergaan,
- algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan. Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan de inname van Cialis en neem onmiddellijk contact op met uw arts.Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet u contact opnemen met uw arts zodra u plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt.

Cialis is niet bestemd voor gebruik door: vrouwen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar


Gebruikt u nog andere erectiemiddelen?

Gebruikt u naast Cialis nog andere erectiemiddelen zoals Kamagra 100mg, Viagra,  Cobra-120, Cenforce100 of Vidalista60 en heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere erectiemiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Neem Cialis niet in als u al nitraten inneemt.Sommige erectiemiddelen worden beïnvloed door Cialis of kunnen invloed hebben op hoe Cialis werkt. 

Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende erectiemiddelen neemt:

- een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigne prostaathypertrofie te behandelen),

- andere erectiemiddelen om hoge bloeddruk te behandelen,- riociguat, 84
- een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie),
- erectiemiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) en proteaseremmers voor de behandeling van AIDS of HIVinfectie,
- fenobarbital, fenytoïne en carbamazepin (erectiemiddelen om toevallen mee te behandelen),
- rifampicine, erytromicine, claritomycine of intraconazol,
- andere behandelingen voor erectiestoornissen.


Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed de Cialis20mg  en cialis-100 zal werken en moet met voorzichtigheid worden ingenomen. Vraag uw arts voor meer informatie hierover.

Vruchtbaarheid Bij honden die werden behandeld was er minder spermaproductie in de testes. Een vermindering in sperma is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid.Rijvaardigheid en het gebruik van machines Sommige mannen die Cialis in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer nauwkeurig hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient. Cialis bevat lactose Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit erectiemiddel gaat gebruiken.Cialis bevat natrium Dit erectiemiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per tablet, dit betekent in essentie‘natriumvrij’.


3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit erectiemiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Cialis tabletten zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt Cialis met of zonder voedsel gebruiken. De aanbevolen cialis dosering is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. U heeft echter de dosis van één tablet van 20 mg gekregen omdat uw arts besloten heeft dat de aanbevolen dosis van 10 mg te zwak voor u is.U kunt een Cialis tablet tenminste 30 minuten voor seksuele activiteit innemen. Cialis kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet. U mag Cialis niet vaker dan eenmaal per dag gebruiken. 
Cialis 10 mg en 20 mg zijn bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.Het is belangrijk te weten dat Cialis niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen erectiemiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken. Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen.Als u Cialis hebt ingenomen, of u bent van plan Cialis in te nemen,vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed van 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Licht uw arts in. U kunt bijwerkingen ervaren zoals beschreven in rubriek 4.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit erectiemiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk erectiemiddel kan ook dit erectiemiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard. 
Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Cialis en zoek dan directe medische hulp:

- Allergische reactie waaronder huiduitslag (doet zich soms voor).
- Pijn op de borst- gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp 
(doet zich soms voor).
- Priapisme, eenverlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van Cialis (doet zich zelden voor). Als u zo’n erectie heeft en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dan direct contact op met uw arts.
- U kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor).

Andere bijwerkingen die worden gemeld zijn: Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

- hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, pijn in armen en benen, blozen in het gezicht, neusverstopping en spijsverteringsproblemen. Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
- duizeligheid, buikpijn, misselijkheid (overgeven), reflux, wazig zien, oogpijn, moeite met ademhalen, aanwezigheid van bloed in de urine, langdurige erectie, hartkloppingen, een snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, neusbloedingen, oorsuizen, zwellen van de handen, voeten of enkels en zich vermoeid voelen.


Zelden (komen voor bij minder 1 op de 1000 patiënten)
- flauwvallen, toevallen en voorbijgaand geheugenverlies, zwelling van de ogen, rode ogen, plotselinge vermindering of verlies van gehoor, netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak), bloeding van de penis, aanwezigheid van bloed in het sperma en toegenomen transpiratie.


Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die Cialis gebruiken. De meeste van
die mannen hadden al hartproblemen voordat ze dit erectiemiddel innamen. Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen.


Sommige andere bijwerkingen die zich zelden voordoen bij mannen die Cialis innamen die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken.

Deze omvatten:
- migraine, opgezet gezicht, ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel
opzwellen, ernstige huiduitslag, bepaalde stoornissen met betrekking tot de bloedtoevoer naar
de ogen, onregelmatige hartslag, angina en plotse dood met cardiale oorzaak. De bijwerking duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die Cialis gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die Cialis gebruiken.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit erectiemiddel.


5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit erectiemiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Bewaren beneden 30°C. Spoel erectiemiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met erectiemiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u erectiemiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.


6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 20 mg tadalafil.
- De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat, zie rubriek 2 “cialis kruidvat bevat lactose”. Filmcoating: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetin, titaniumdioxide (E171), geel
ijzeroxide (E172), talk.


Hoe ziet Cialis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cialis 20mg is een gele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met
“C 20”.

 

 

Cialis 20 mg